Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

06.01.10 - 17η Πρόσκληση – Στερεά απορρίμματα – 2ος Κύκλος αξιολόγησης – 15.05.10

8/3/2010

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α.) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πληροφορεί τους Δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους ότι, στα πλαίσια της  Α.Π. 6166/30.09.09 που αφορούν σε έργα δημιουργίας χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) καθώς και αποκατάσταση Χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).  

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για το διάστημα από 05.01.2010 έως 04.04.2010, θα συναξιολογηθούν με διαδικασία (συγκριτικής αξιολόγησης) η οποία θα αρχίσει στις 15.05.2010 και θα ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών (2ος κύκλος αξιολόγησης).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/4/2010