Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε πράσινα επαγγέλματα

Αναμένεται

Η κατάρτιση στα πράσινα επαγγέλματα περιλαμβάνει  293 προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,  που θα υλοποιηθούν  από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα και αναμένεται να επωφεληθούν από αυτά 7500 άνεργοι . Πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης σε επαγγέλματα της "πράσινης οικονομίας" που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον.  Η κατάρτιση  θα συνδεθεί με την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ενώ περιλαμβάνει και υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης. Τα προγράμματα θα υλόποιηθούν σταδιακά ανά περιοχή από τον Οκτώβριο 2011 έως και το τέλος του 2013.

Περιεχόμενο - Εκπαιδευτικές Ενότητες - Διάρκεια της Κατάρτισης
Τα αντικείμενα κατάρτισης αναφέρονται σε ειδικότητες σχετικές με τα θέματα της αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα λεγόμενα "πράσινα επαγγέλματα".
Ακολουθεί ενδεικτική παράθεση επαγγελματικών ειδικοτήτων: 
Α) Στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δάση, μεταλλεία) συμπεριλαμβάνονται:
•  Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία
•  Αειφορική αλιεία καθώς και αειφορική διαχείριση δασών
•  Σχεδιασμένη αποκατάσταση των μεταλλευτικών χώρων
•  Διαχείριση της βιοποικιλότητας και δράσεις για την αποκατάσταση της
•  Διαχείριση τόπου, αστικού και περιαστικού πράσινου, αγροκτημάτων πόλης κ.λ.π.
•  Ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων
Β) Στο δευτερογενή τομέα (βιομηχανία, κατασκευές) συμπεριλαμβάνονται:
• Διατροφή με οικολογικά ή βιολογικά προϊόντα
• Παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας, όπως υφαντά, πήλινα κ.α.
• Είδη ένδυσης και υπόδησης με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
• Κλάδοι που δημιουργούν φιλικές προς το περιβάλλον  οικιακές συσκευές
• Κλάδοι κατασκευής βιοκλιματικών & φιλικών με το περιβάλλον οικιών & οικολογικών κτιρίων
• Αειφορική παραγωγή ενέργειας
• Παραγωγή προϊόντων συσκευασίας από υλικά, εύκολα ανακυκλούμενα ή αποσυντιθέμενα, φιλικά προς το περιβάλλον
• Βιομηχανικές επεξεργασίες λυμάτων, αποβλήτων
• Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων
• Βιομηχανική εφαρμογή τεχνολογιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος
Γ) Στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες, τουρισμός, μεταφορές) συμπεριλαμβάνονται:
• Εμπόριο πράσινων προϊόντων
• Πράσινες μεταφορές, που λειτουργούν σαν διαμεσολαβητικές δράσεις μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης
• Οικο-τουρισμός
• Δραστηριότητες οικο-ξενάγησης, δημιουργία και αξιοποίηση υποδομών ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών, ενοικίαση και πώληση εξοπλισμού για τουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόμενη περιοχή.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που αντιστοιχεί σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα. Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης κυμαίνεται από 400 έως 800 ώρες, όπου η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης καλύπτει το 20-50% του συνολικού χρόνου κατάρτισης ενώ η διάρκεια της πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από 50-80% των ωρών κατάρτισης.
Στο πλαίσιο της θεωρητικής κατάρτισης συμπεριλαμβάνονται και ορισμένες υποχρεωτικές ενότητες αναφορικά με:
• Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
• Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας, καθώς και
• Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
Η διάρκεια των προαναφερόμενων ενοτήτων είναι υποχρεωτική.

Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στα πράσινα επαγγέλματα πραγματοποιείται από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης και βρίσκονται  στον ίδιο ή σε διαφορετικό νομό υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης αλλά εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας, ενώ η υποχρεωτική – εγγυημένη απασχόληση πρέπει να πραγματοποιηθεί στο νομό εφαρμογής της πρακτικής άσκησης ή σε άλλο νομό εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, η συνεργαζόμενη επιχείρηση έχει υποχρέωση παροχής συστατικής επιστολής σε κάθε καταρτιζόμενο.

Υποχρεωτική Πρόσληψη Καταρτιζομένων
Η πρακτική άσκηση συνδέεται με υποχρεωτική πρόσληψη και πραγματοποιείται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που ανέλαβαν την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στην κατάρτιση εντός του νομού εφαρμογής της πρακτικής άσκησης και μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος κατάρτισης.
Αφορά στην πρόσληψη του 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για τουλάχιστον 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τα προγράμματα ανήκουν σταδιακά ανα περιοχή από τις αρχές Οκτωβρίου 2011 και μέχρι το τέλος του 2013.

Κατανομή Προυπολογισμού και αριθμού ωφελουμένων ανά Περιφέρεια

  • Περιφέρειες Σύγκλισης : Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη  -  Αριθμός ωφελουμένων: 4.147 άτομα
  • Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου : Αττική , Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία - Αριθμός ωφελουμένων: 3.047 άτομα
  • Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου : Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο Αριθμός ωφελουμένων: 306 άτομα

Κατηγορία δικαιούχων

Άνεργοι

Γυναίκες

Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Νέοι

Σε ποιους απευθύνεται

Προτεραιότητα συμμετοχής στην κατάρτιση στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν τα άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελούμενων:
• Νέοι/ες
• Γυναίκες
• Μακροχρόνια άνεργοι/ες
• Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (όπως Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικοί, ανήλικοι παραβάτες, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες).
• Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

Όροι και προϋποθέσεις

Προύποθέσεις συμμετοχής και Διαδικασία ένταξης • Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν ...

Τι χρηματοδοτείται

Παροχές και Επιχορηγήσεις

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,85 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.
Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,35 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.
Πέραν του εκπαιδευτικού επιδόματος καλύπτονται και οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και εφόσον η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες.
Επιπλέον, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης είτε οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης (ανάλογα με τους όρους που ορίζονται στο εκάστοτε συναπτόμενο συμφωνητικό συνεργασίας) καλύπτουν τις δαπάνες που αφορούν
• στη μετακίνηση των καταρτιζομένων στους χώρους πρακτικής άσκησης,
• στη διατροφή και
• στην διαμονή, όπου αυτό απαιτείται και εφόσον η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί σε διαφορετικό νομό από εκείνον που υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθ΄όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ασφαλίζουν τους καταρτιζόμενους υποχρεωτικά στο ΙΚΑ.

Προϋπολογισμός

€ 94.600.000

Κατανομή Προυπολογισμού και αριθμού ωφελουμένων ανά Περιφέρεια

  • Περιφέρειες Σύγκλισης - Προϋπολογισμός : 52.300.000 €
  • Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου - Προϋπολογισμός: 38.400.000 €
  • Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου - Προϋπολογισμός :3.900.000 €

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Κατα τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ - Κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ - Πιστοποιημένα ΚΕΚ
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/9/2011