Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εξατομικευμένη υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Στο πλαίσιο των πράξεων προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • Δράση 1: Εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί, που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο των πράξεων, θα εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση υλικού του Ψηφιακού Σχολείου, του προσβάσιμου και επεξεργάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που έχει δημιουργηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) με διάδοχο φορέα σήμερα το ΙΕΠ, των προσβάσιμων λογισμικών Ειδικής Αγωγής, των ειδικών λογισμικών που έχουν αναπτυχθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύσσεται από το ΙΕΠ και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής.
  • Δράση 2: Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών (σύμβουλοι ειδικής και γενικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων) και εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Η Δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής και γενικής αγωγής, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας, ενώ παράλληλα θα ενημερωθούν για τα επικαιροποιημένα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.
  • Δράση 3: Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών - Συγκέντρωση και συμπλήρωση επιμορφωτικού υλικού και ειδικών εργαλείων  
  • Δράση 4: Δημοσιότητα
  • Δράση 5: Αξιολόγηση

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ΥΠΑΙΘΠΑ (σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

Όροι και προϋποθέσεις

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο ...

Προϋπολογισμός

€ 37.650.000

Περίοδος υποβολής

από 12/3/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κωνσταντινουπόλεως 45-49, 118 55 Αθήνα
Τηλ
210 3278000
Φαξ
210 3278073

Μαρία Κωνσταντινοπούλου

210 3278103
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/4/2013