Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας

Έχουν λήξει

Τα Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για Σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας χρηματοδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που απασχολεί μέχρι 250 άτομα προσωπικό και είτε ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το ενεργητικό της δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια JEREMIE χορηγούνται μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς) και συγχρηματοδοτούνται με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ και ίδιους πόρους των συνεργαζόμενων τραπεζών. Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν δάνειο JEREMIE θα καταβάλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου που συνεισφέρεται με ίδιους πόρους της τράπεζας, καθώς το υπόλοιπο 50% του δανείου που συνεισφέρεται μέσα από την πρωτοβουλία JEREMIE είναι άτοκο.

Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι τα επενδυτικά δάνεια καθώς και το κεφάλαιο κίνησης, τόσο για σκοπούς δημιουργίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την επέκταση υφιστάμενης δραστηριότητας, όσο και για σκοπούς ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Κατηγορία δικαιούχων

Υφιστάμενη επιχείρηση

Σε ποιους απευθύνεται

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Τα Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για Σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας απευθύνονται σε επιχειρήσεις που: απασχολούν ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων παγίων στοιχειών, κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής  δραστηριότητας ή την επέκταση υφιστάμενης δραστηριότητας.
  • Δεν επιτρέπεται η αναχρηματοδότηση ή αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων, όπως και η χρηματοδότηση δαπανών που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από άλλα χρηματοδοτικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Το μέγιστο ποσό των δανείων κυμαίνεται από 500.000 έως και 2.000.000 ευρώ, ενώ η κάθε επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα περισσότερες από μία φορές με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος δανείων που θα της χορηγηθούν θα συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του κανόνα De Minimis και δεν θα ξεπερνά το μέγιστο ποσό.
  • Επιτόκιο θα καταβάλεται μόνο για το 50% του δανείου (για το ποσό δηλαδή που χορηγείται από την τράπεζα), καθώς το υπόλοιπο 50% του δανείου συνεισφέρεται άτοκα από το ΕΣΠΑ μέσω της πρωτοβουλίας JEREMIE.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τους όρους των δανείων, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στις συνεργαζόμενες τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς), οι οποίες και έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη αξιολόγησης και έγκρισης επιλέξιμων δανείων με βάση τους τραπεζικούς όρους δανεισμού και τους όρους της πρωτοβουλίας JEREMIE. 

Προϋπολογισμός

€ 201.770.000

Αναλυτικά:

  • Εθνική Συμμετοχή ΕΣΠΑ: 100,885 εκατ. ευρώ
  • Συμμετοχή Συνεργαζόμενων Τραπεζών: 100,885 εκατ. ευρώ

Περίοδος υποβολής

από 10/6/2013 έως 31/10/2015

Η περίοδος υποβολής μπορεί να διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα αλλα δεν θα ξεπερνάει την 31/12/2015

Δίκτυο Καταστημάτων Alpha Bank
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Δίκτυο Καταστημάτων Εθνικής Τράπεζας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Δίκτυο Καταστημάτων Eurobank
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Δίκτυο Καταστημάτων Τράπεζας Πειραιώς
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/10/2019