Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1447/2001 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1260/1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/7/2001


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/3/2011