Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενοποιημένη έκδοση Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/12/2007

Ενοποιημένη έκδοση του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013» (ενσωμάτωση τροποποίησης που επήλθε με τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).

 

  • PDF (956,28 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/9/2013