Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός για τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/5/2010

Η παρούσα Εγκύκλιος απευθύνεται στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και αποσκοπεί στην παροχή βασικών κατευθύνσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, όπως αυτές εξειδικεύονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. 


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/7/2010