Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κανονισμός 437/2010 αριθ. 437/2010 Του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/3/2011

Κανονισμός αριθ. 437/2010 Του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά την επιλεξιμότητα παρεμβάσεων στέγασης υπέρ περιθωποιημένων κοινοτήτων

  • PDF (731,11 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/3/2011