Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κωδικοποιημένη έκδοση Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (με αλλαγές Ν.4177/13)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/9/2013

Η τελευταία έκδοση της κωδικοποίησης του ν. 3614/07 με ενσωματωμένες τις αλλαγές που επέφερε στο άρθρο 25Α ο ν. 4177/13 (άρθρο 44, ΦΕΚ 173/Α/8.8.2013).


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2013