Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιος 25555/ΕΥΘΥ 1304/8.6.2011 Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/6/2011

  • PDF (522,05 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2015