Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/5/2009

Εγκύκλιος για την Υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, Π.Δ. 60/2007).


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/10/2012