Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιος«Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων περιόδου 2007–2013 για το διάστημα μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του ελληνικού προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (Μεταβατική Περίοδος)» - τελική

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/4/2009

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013 για το διάστημα μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του ελληνικού προτύπου Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)» Περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων στην αρχική εγκύκλιο (με α.π. 4670/ΕΥΣ 551/01.02.08), που έχουν γίνει με τα έγγραφα με α.π. 44236/ΕΥΘΥ 479/29.09.08 και 18703/ΕΥΘΥ 786/08.04.09. Οι τροποποιήσεις εμφανίζονται με διακριτό χρώμα στο κείμενο

  • PDF (326,59 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/9/2010