Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2007 - 2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2007

Το παρόν Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007 - 2013, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού της αγροτικής ανάπτυξης, στον οποίο ορίζεται ότι η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης που θα εφαρμοστεί μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

  • PDF (618,96 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/4/2011