Το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Η ιστοσελίδα διατηρείται ως αρχείο και δεν ενημερώνεται.

Οι τρεις περιφέρειες Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου και Νότιου Αιγαίου τις οποίες αφορά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου διαθέτουν πλούσιο περιβάλλον, τουριστικούς πόρους για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας τουρισμού, σημαντικές υποδομές για διεθνείς συνδέσεις, καθώς και διακεκριμένα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

Συνεπώς, στα πλαίσια της περιόδου 2007-2013, ο σχεδιασμός του ΠΕΠ για έργα και ενισχύσεις στην περιοχή αποσκοπεί:

  • στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης του τουριστικού τομέα,
  • στην παροχή καλύτερων υποδομών,
  • στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης,
  • στην παροχή υποδομών περιβάλλοντος, προστασίας της φύσης και σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων,
  • στην ανάδειξη της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • στην προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της επιχειρηματικότητας και
  • στην καταπολέμηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 1,325 δις €

Ο παρόντας διαδικτυακός τόπος έχει ως στόχο την παροχή πληροφόρησης κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με τις παραπάνω δράσεις, καθώς και τις διαδικασίες και την πρόοδο υλοποίησης του ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου.

Το σχετικό πληροφοριακό υλικό μπορεί να αναζητηθεί σε επιμέρους κατηγορίες όπως είναι οι προσκλήσεις – προκηρύξεις, τα νέα, οι πληροφορίες για δικαιούχους, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κλπ.

27/7/2011 - Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Περισσότερα

9/12/2010 - Ετήσια Εκδήλωση Ε.Π. ΚΝΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή σας ενημερώνουν ότι λόγω της προγραμματισμένης ορκωμοσίας του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που θα διεξαχθεί στις 21/12/2010, αποφασίστηκε η αλλαγή της ημερομηνίας και τοποθεσίας διοργάνωσης της Ετήσιας Εκδήλωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Η νέα ημερομηνία της Ετήσιας Εκδήλωσης ορίζεται η 22/12/2010 και τοποθεσία διοργάνωσης ορίζεται το Επιμελητήριο Λέσβου. Ώρα προσέλευσης: ...

Περισσότερα

16/3/2010 - Ανάκληση ισχύος 11ης Πρόσκλησης (Επαρχιακές – Τοπικές οδοί)

Απόφαση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σχετικά με την ανάκληση της ως άνω πρόσκλησης με αριθμό 11 και Α.Π. ΟΙΚ. 5165/14.8.2009 δεδομένου ότι με βάση τα αποτελέσματα της σχετικής αξιολόγησης του 1ου κύκλου και τις σχετικές εντάξεις πράξεων που ακολουθούν εξαντλήθηκαν οι προβλεπόμενες πιστώσεις της πρόσκλησης της κατηγορίας πράξεων «Έργα κατασκευής ή/και βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Κωδ. 02.23.01.01)». Με βάση τα ανωτέρω και επίσης τα νέα δεδομένα που προέκυψαν για ...

Περισσότερα

11/3/2010 - Ένταξη έργου οδοποιίας στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-13

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, με σχετική απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-13' το έργο ¨1η επαρχιακή οδός Μυτιλήνης – Λάρσου – Συμπληρωματικά έργα¨.

Περισσότερα

9/3/2010 - 06.01.10 - 17η Πρόσκληση – Στερεά απορρίμματα – 2ος Κύκλος αξιολόγησης – 15.05.10

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α.) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πληροφορεί τους Δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους ότι, στα πλαίσια της Α.Π. 6166/30.09.09 που αφορούν σε έργα δημιουργίας χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) καθώς και αποκατάσταση Χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

Περισσότερα
Όλα τα νέα