Το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Η ιστοσελίδα διατηρείται ως αρχείο και δεν ενημερώνεται.

Οι τρεις περιφέρειες Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου και Νότιου Αιγαίου τις οποίες αφορά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου διαθέτουν πλούσιο περιβάλλον, τουριστικούς πόρους για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας τουρισμού, σημαντικές υποδομές για διεθνείς συνδέσεις, καθώς και διακεκριμένα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

Συνεπώς, στα πλαίσια της περιόδου 2007-2013, ο σχεδιασμός του ΠΕΠ για έργα και ενισχύσεις στην περιοχή αποσκοπεί:

  • στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης του τουριστικού τομέα,
  • στην παροχή καλύτερων υποδομών,
  • στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης,
  • στην παροχή υποδομών περιβάλλοντος, προστασίας της φύσης και σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων,
  • στην ανάδειξη της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • στην προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της επιχειρηματικότητας και
  • στην καταπολέμηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 1,325 δις €

Ο παρόντας διαδικτυακός τόπος έχει ως στόχο την παροχή πληροφόρησης κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με τις παραπάνω δράσεις, καθώς και τις διαδικασίες και την πρόοδο υλοποίησης του ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου.

Το σχετικό πληροφοριακό υλικό μπορεί να αναζητηθεί σε επιμέρους κατηγορίες όπως είναι οι προσκλήσεις – προκηρύξεις, τα νέα, οι πληροφορίες για δικαιούχους, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κλπ.

7/7/2011 - Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης

Περισσότερα

2/3/2010 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά ενόψει της ανάθεσης του έργου «Σύμβουλος Νομικής Υποστήριξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης» στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο.

Περισσότερα

3/2/2010 - Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης Νο: 5, με αρ. πρωτ. 4810/12-6-2009, Κ.Θ.Π. 77 - «Υποδομές Φροντίδας Παιδιών»

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την μείωση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης με Kωδικό 5, για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας: 7 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» και στον Κωδικό Προτεραιότητας 77 – «Υποδομές Φροντίδας Παιδιών», από 6.000.000,00 ευρώ σε 2.119.030,37 ευρώ, μετά την θετική αξιολόγηση προτάσεων και ένταξη των αντίστοιχων πράξεων.

Περισσότερα
Όλα τα νέα