Το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Η ιστοσελίδα διατηρείται ως αρχείο και δεν ενημερώνεται.

Οι τρεις περιφέρειες Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου και Νότιου Αιγαίου τις οποίες αφορά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου διαθέτουν πλούσιο περιβάλλον, τουριστικούς πόρους για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας τουρισμού, σημαντικές υποδομές για διεθνείς συνδέσεις, καθώς και διακεκριμένα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

Συνεπώς, στα πλαίσια της περιόδου 2007-2013, ο σχεδιασμός του ΠΕΠ για έργα και ενισχύσεις στην περιοχή αποσκοπεί:

  • στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης του τουριστικού τομέα,
  • στην παροχή καλύτερων υποδομών,
  • στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης,
  • στην παροχή υποδομών περιβάλλοντος, προστασίας της φύσης και σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων,
  • στην ανάδειξη της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • στην προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της επιχειρηματικότητας και
  • στην καταπολέμηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 1,325 δις €

Ο παρόντας διαδικτυακός τόπος έχει ως στόχο την παροχή πληροφόρησης κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με τις παραπάνω δράσεις, καθώς και τις διαδικασίες και την πρόοδο υλοποίησης του ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου.

Το σχετικό πληροφοριακό υλικό μπορεί να αναζητηθεί σε επιμέρους κατηγορίες όπως είναι οι προσκλήσεις – προκηρύξεις, τα νέα, οι πληροφορίες για δικαιούχους, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κλπ.

22/7/2011 - Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Περισσότερα

7/7/2011 - Ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 2007-2013

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Νοτίου Αιγαίου

Περισσότερα

16/3/2010 - Ανάκληση πρόσκλησης με αριθμό 6 για υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (θεματική προτεραιότητα 30 - λιμένες)

Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακαλει την πρόσκληση με κωδικό 6 και με αρ. πρωτ. 7496/23.07.2009, για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 30 «Λιμένες» εφαρμόζοντας τις Αποφάσεις – συμπεράσματα της Επ.Πα. του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και ιδιαίτερα το σημείο 3 αυτής. Η πρόσκληση ανακαλείται προκειμένου να επαναδημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, προβλέποντας πλέον την αξιολόγηση ...

Περισσότερα

16/3/2010 - Ανάκληση πρόσκλησης με αριθμό 5 για υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (θεματική προτεραιότητα 23 - περιφερειακές/τοπικές οδοί)

Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακαλεί την πρόσκληση με κωδικό 5 και με αρ. πρωτ. 7176/09.07.2009, για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 23 «Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί» εφαρμόζοντας τις Αποφάσεις – συμπεράσματα της Επ.Πα. του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και ιδιαίτερα το σημείο 3 αυτής. Η πρόσκληση ανακαλείται προκειμένου να επαναδημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, προβλέποντας ...

Περισσότερα

15/3/2010 - ΔΙΣΑ: έγγραφα - πίνακες για τις δομές Βοήθεια στο Σπίτι

Στους συνημμένους φακέλους τύπου zip θα βρείτε έγγραφα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Περιφέρειας καθώς και έντυπα υλοποίησης για τις επιλεγείσες δομές Βοήθεια στο Σπίτι

Περισσότερα
Όλα τα νέα