ΕΔΑ Κρήτης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Κρήτης συστάθηκε με την 9776/ΕΥΣ/1129/29-2-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 448/Β/14-3-2008) και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013», οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κρήτης.

Η ΕΔΑ Κρήτης έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες ανά Μονάδα:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Μονάδα Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Μονάδα Δ: Οργάνωσης – Υποστήριξης

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
Δουκός Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2813-404500, Φαξ: 2810-335040
email: kriti@mou.gr

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/03/2010