ΕΔΑ Βορείου Αιγαίου 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συστάθηκε με την 9774/EYΣ 1128/29.02.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 457/Β/17.03.08) και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013», οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η ΕΔΑ Βορείου Αιγαίου έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες ανά Μονάδα:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Μονάδα Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Μονάδα Δ: Οργάνωσης – Υποστήριξης

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
1ο χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ: 22513-52000, 52012, 52013 Φαξ: 0030 22513 52014
email: vorioaigaio@mou.gr

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2010