Εκ των προτέρων αξιολόγηση (Ex Ante) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στόχος της εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγησης είναι "να βελτιστοποιήσει την κατανομή των δημοσιονομικών πόρων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και να βελτιώσει την ποιότητα προγραμματισμού"

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση οργανώνεται ανά στόχο ως ακολούθως. Για τον στόχο της Σύγκλισης προβλέπεται η σύνταξη μιας εκ των προτέρων αξιολόγησης για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Για τον στόχο της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης, η εκ των προτέρων αξιολόγηση  αποτελεί τμήμα της εκ των προτέρων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος εφόσον η σχετική παρέμβαση αποτελεί άξονα ή άξονες σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων εκπονείται από ανεξάρτητο αξιολογητή και αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας παρέχονται εκτιμήσεις και συστάσεις από το Σύμβουλο στις αρμόδιες αρχές, σχετικά με το περιεχόμενο των Προγραμμάτων.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) του ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013 καταρτίστηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και το πλαίσιο που προσδιορίζουν τόσο το σχετικό Έγγραφο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και ο Γενικός Κανονισμός των Διαρθρωτικών Ταμείων. Το νέο πλαίσιο και οι νέες προδιαγραφές δίνουν έμφαση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης, η οποία καλείται να έχει ουσιαστική συμβολή στον κατάλληλο και επιτυχή σχεδιασμό του Προγράμματος.

Το ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013 χαρακτηρίζεται ως Πρόγραμμα «Multi-objective», λόγω της ταυτόχρονης εφαρμογής του σε Περιφέρειες των Στόχων 1 και 2. Η αρχιτεκτονική της στρατηγικής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου 2007-2013 είναι συμβατή ως προς τις απαιτήσεις για το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και, ιδίως όσον αφορά στους Στόχους 1 (Σύγκλιση) και 2 (Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση) των Ταμείων. Ουσιαστικά η εκ των προτέρων αξιολόγηση δεν παραμένει σε επίπεδο αποτίμησης του Προγράμματος, αλλά αποτελεί χρηστικό και επιχειρησιακό εργαλείο για τη βελτίωση του σχεδιασμού του ενιαίου Προγράμματος, το οποίο σημειωτέον δεν προκύπτει ως «άθροισμα» των προγραμμάτων των τριών Περιφερειών, αλλά συνδυάζει αποτελεσματικά και δημιουργικά τις επιμέρους περιφερειακές στρατηγικές σε ένα κοινό μείγμα πολιτικής.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης - Νήσων Αιγαίου συνέβαλε κυρίως σε τρία επίπεδα:

  • Στον σχολιασμό του σχεδιασμού και της προετοιμασίας του ΠΕΠ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου,
  • Στη συμπλήρωση της κατάρτισης των επιμέρους αναπτυξιακών προγραμμάτων Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου ώστε να εξελίσσονται σε ένα κοινό πλαίσιο σχεδιασμού και, στο σύνολό τους, να ικανοποιούν το «παραδεκτό» του Προγράμματος σε σχέση με τις κατευθύνσεις του σχεδιασμού,
  • Στη βελτιστοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω του εμπλουτισμού του με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, ύστερα από τις συζητήσεις και τις κοινές συνεδριάσεις των Ομάδων Σχεδιασμού Προγραμμάτων (ΟΣΠ) των προγραμμάτων των τριών διοικητικών Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας με το Σύμβουλο Αξιολόγησης.

Οι τρεις ΟΣΠ λειτούργησαν ως «στρατηγικοί εταίροι» (strategic stakeholder) του Προγράμματος, συμβάλλοντας στην ποιότητα του έργου της αξιολόγησης (quality of evaluation).

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/03/2010