Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εξειδίκευση και την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης.

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

27/10/2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εξειδίκευση και την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης, που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

Με την παρούσα προκήρυξη επιδιώκεται η ανάθεση υπηρεσιών εξειδικευμένου Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, ο οποίος θα υποστηρίξει  την Περιφέρεια Κρήτης,  την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης και τον/τους Δικαιούχους  που θα αναλάβει/ουν την υλοποίηση των δράσεων τουριστικής προβολής της Κρήτης, ώστε αυτές να εξειδικευτούν, να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα τεθούν, (με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2015)  και να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των έργων του ΕΣΠΑ.

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 115.000 € (εκατόν δέκα πέντε  χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η διάρκεια του έργου καθορίζεται σε 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 18/11/2011 και ώρα 15:00
Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του άξονα 11. «Τεχνική υποστήριξη Εφαρμογής – Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης Κρήτης – Βορείου Αιγαίου» του ΕΠ  Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Πληροφορίες κ. Γ. Ανδρουλάκης, τηλ. 2813404502, e-mail georandr@mou.gr

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

115.000 € (εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται σε 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

18/11/2011 15:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Ηράκλειο 71202, μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 και κατά τις ώρες 9.00 - 15.00.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
Διεύθυνση
Δουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο, 712 02
Τηλ
2813 404500
Φαξ
2810 335040
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/10/2011