Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης, για την επιτάχυνση των διαδικασιών διαχείρισης του Περιφερειακού ΠΔΕ και των ιδιωτικών επενδύσεων που δύναται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 ή άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

20/8/2012

Με την παρούσα προκήρυξη επιδιώκεται η ανάθεση υπηρεσιών εξειδικευμένου Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης. Ο Σύμβουλος θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για την διαχείριση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και των ιδιωτικών επενδύσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν ή χρηματοδοτούνται ήδη από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ή άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ.

  • Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών.
  • Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 120.000 € (εκατόν είκοσι  χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • Η διάρκεια του έργου καθορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
  • Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 15:00
  • Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του άξονα 11. «Τεχνική υποστήριξη Εφαρμογής – Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης Κρήτης – Βορείου Αιγαίου» του ΕΠ  Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Πληροφορίες κ. Γ. Ανδρουλάκης, τηλ. 2813404502, e-mail georandr@mou.gr

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

120.000 € (εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

14/9/2012 15:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Ηράκλειο ΤΚ 71202

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
Διεύθυνση
Δουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο, 712 02
Τηλ
2813 404500
Φαξ
2810 335040
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/9/2012