Επιτροπές Παρακολούθησης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007, από την Επιτροπή Παρακολούθησης που συστήνεται για το σκοπό αυτό σε κάθε πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ. 5259/ΕΥΣ 602/05.02.2008 υπουργική απόφαση η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου στην οποία εκ περιτροπής προεδρεύουν επί ένα ημερολογιακό έτος, οι Γενικοί Γραμματείς  Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Η  Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από εκπροσώπους:

  • της εθνικής αρχής συντονισμού και  της διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ,
  • των διαχειριστικών αρχών των τομεακών προγραμμάτων,
  • των τριών ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου,
  • των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του Προγράμματος,
  • δημόσιων, κεντρικών και περιφερειακών αρχών,
  • φορέων της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης από τους εννιά νομούς των τριών περιφερειών,
  • εκπροσώπους των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και
  • εκπροσώπους αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.  

Επίσης συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Αρχής Ελέγχου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/02/2010