Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης Νο: 5, με αρ. πρωτ. 4810/12-6-2009, Κ.Θ.Π. 77 - «Υποδομές Φροντίδας Παιδιών»

3/2/2010

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την μείωση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης με Kωδικό 5, για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας: 7 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» και στον Κωδικό Προτεραιότητας 77 – «Υποδομές Φροντίδας Παιδιών», από 6.000.000,00 ευρώ σε 2.119.030,37 ευρώ, μετά την θετική αξιολόγηση προτάσεων και ένταξη των αντίστοιχων πράξεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013