Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάκληση πρόσκλησης με αριθμό 5 για υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (θεματική προτεραιότητα 23 - περιφερειακές/τοπικές οδοί)

16/3/2010

Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακαλεί την πρόσκληση με κωδικό 5 και με αρ. πρωτ. 7176/09.07.2009, για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 23 «Περιφερειακές και Τοπικές Οδοί» εφαρμόζοντας τις Αποφάσεις – συμπεράσματα της Επ.Πα. του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και ιδιαίτερα το σημείο 3 αυτής.

Η πρόσκληση ανακαλείται προκειμένου να επαναδημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, προβλέποντας πλέον την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων με το σύστημα της συγκριτικής αξιολόγησης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013