Στόχοι ΠΕΠ 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης - Νήσων Αιγαίου» για την περίοδο 2007-13 στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

 • ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της χωρικής ενότητας, 
 • διασφάλιση ενός σύγχρονου και άνετου επιπέδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους της

οι οποίοι καθορίζουν και το γενικό αναπτυξιακό όραμα της Χωρικής Ενότητας που συνοψίζεται στην παρακάτω πρόταση:

«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης.»

Σημαντικό μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής της χωρικής ενότητας θα υλοποιηθεί μέσω των παρεμβάσεων του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-13, οι στρατηγικές παρεμβάσεις του οποίου καλύπτουν οκτώ Γενικούς Στόχους:

 1. Βελτίωση της προσπελασιμότητας (ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής).
 2. Διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
 3. Ενσωμάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος.
 4. Ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και ενδυνάμωση των εξωστρεφών συνεργασιών.
 5. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καλλιέργεια της καινοτομίας, προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 6. Συνδυασμένη αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισμικών πόρων.
 7. Αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων.
 8. Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών κέντρων της χωρικής ενότητας και ανάδειξη πόλων ανάπτυξης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2010