Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Απλή Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1 - 1 από 1 από 1

Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA

Η πρωτοβουλία JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) έχει ως στόχο την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. Οι πόροι της πρωτοβουλίας προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, από εθνικούς πόρους και πόρους των Τραπεζών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής: 23/4/2012

Αποτελέσματα 1 - 1 από 1 από 1