Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Εμφάνιση όλων / Απόκρυψη όλων

Skip Navigation Links.
Expand Κοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό ΠλαίσιοΚοινοτικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Collapse Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό ΠλαίσιοΕθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
Βασικός Νόμος Προγραμματικής Περιόδου
Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου
Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών
Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης
Επιλεξιμότητα Δαπανών
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)
Αξιολόγηση
Τεχνική Βοήθεια - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Διαχειριστική Επάρκεια
Δημόσιες Συμβάσεις
Δημόσια Έργα
Κρατικές Ενισχύσεις - Επενδύσεις
Σύσταση Άλλων Φορέων
Ενδιάμεσοι Φορείς
Expand Οδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓ ΔΕ - ΕΣΠΑΟδηγίες - Οδηγοί Υπηρεσιών ΓΓ ΔΕ - ΕΣΠΑ
Expand Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου. Διαδικασίες/ΕντυπαΣυστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου. Διαδικασίες/Εντυπα
Στρατηγικά Κείμενα Προγραμματικών Περιόδων
Επίσημα Κείμενα Επιχειρησιακού Προγράμματος
Expand Ετήσιες ΕκθέσειςΕτήσιες Εκθέσεις
Expand Επιτροπές ΠαρακολούθησηςΕπιτροπές Παρακολούθησης
Expand Επιτροπές ΚαθοδήγησηςΕπιτροπές Καθοδήγησης
Έγγραφα Αξιολόγησης (σε επίπεδο Πρ. Περιόδου ή ΕΠ)
Άλλα Έγγραφα στο πλαίσιο του ΕΠ
Υλικό Δημοσιότητας / Καλές Πρακτικές
Expand Εκπαιδευτικό ΥλικόΕκπαιδευτικό Υλικό
Εργαλεία - Βοηθήματα
Καταπολέμηση της απάτης
Διαχείριση αστικών λυμάτων
Λοιπά Αναπτυξιακά Προγράμματα

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 27 από 3
N 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2014
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην), Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην), Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην), Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (πρώην), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην), Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (πρώην)
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α/5.12.12) Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων


Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/12/2012
Αρχή έκδοσης: Υπουργικό Συμβούλιο
Απόφαση 194/17196ΓΓΕΑ/3.1.2011 (ΦΕΚ 9/Β/11.1.2011) Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/1/2011
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην)
ΥΑ 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.10) Τροποποίηση της 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει


Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/7/2010
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Ν 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/3/2010
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (πρώην), Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (πρώην), Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην), Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (πρώην), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην), Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (πρώην), Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρώην), Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην)
ΚΥΑ 401/30.03.2010 (ΦΕΚ 355/Β/30.03.2010) Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/3/2010
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην)
YA 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.09). Τροποποίηση της 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.08 υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης


Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/9/2009
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (πρώην)
Απόφαση 4130/09 Τύπος και περιεχόμενο αποφάσεων ένταξης/χρηματοδότησης πράξεων, έγκρισης πράξεων και αποδοχής του ν. 3614-07 άρθρο 38


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/5/2009
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΥΑ 2925/08 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/10/2008
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΥΑ 8932/2008 Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/10/2008
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Αποτελέσματα 1 - 10 από 27 από 3