Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Απόφαση Υφυπουργού 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 1856/26.11.2010) Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/11/2010

Η απόφαση καθορίζει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, τη διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποίησής τους, τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενέργειας, τις κατηγορίες και την επιλεξιμότητα των δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο και το εθνικό σκέλος, τη διάρκεια κάθε προγράμματος και τις διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών καθώς και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής των φορέων του δημοσίου τομέα που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης.

  • PDF (835,86 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/4/2013