Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Απόφαση 194/17196ΓΓΕΑ/3.1.2011 (ΦΕΚ 9/Β/11.1.2011) Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/1/2011

  • PDF (134,74 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/2/2011