Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Απλή αναζήτηση

 

Προγραμματική περίοδος - Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Θεματική κατηγορία

Είδος εγγράφου

Τομέας ενδιαφέροντος

Αρχή έκδοσης

Αποτελέσματα 1 - 10 από 34 από 4
N 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/12/2014
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην), Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην), Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην), Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (πρώην), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην), Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (πρώην)
N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης


Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/6/2010
Αρχή έκδοσης: Πρωθυπουργός, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην), Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην), Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (πρώην), Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην), Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρώην), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (πρώην), Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (πρώην)
Ν 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/3/2010
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (πρώην), Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (πρώην), Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην), Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (πρώην), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην), Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (πρώην), Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρώην), Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην)
ΚΥΑ 401/30.03.2010 (ΦΕΚ 355/Β/30.03.2010) Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ)


Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/3/2010
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην)
YA 343/10 (ΦΕΚ 293/Β/22.03.10) Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 - 2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/3/2010
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΚΥΑ 280699/01.06.09 (ΦΕΚ 1131/11.06.09) Καθορισμός προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται και θα στελεχώσει τις Ειδικές Υπηρεσίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013


Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/6/2009
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (πρώην)
Απόφαση 4130/09 Τύπος και περιεχόμενο αποφάσεων ένταξης/χρηματοδότησης πράξεων, έγκρισης πράξεων και αποδοχής του ν. 3614-07 άρθρο 38


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/5/2009
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ν 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/04.03.2009) Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις


Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/3/2009
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Ανάπτυξης (πρώην), Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (πρώην), Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (πρώην)
ΚΥΑ 3407/02.12.08 (ΦΕΚ/B/2540/15.12.08) Καθορισμός προσόντων προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠ "Αλιεία"


Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/12/2008
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (πρώην)
ΚΥΑ 341509/26.11.08 (ΦΕΚ 2437/Β/01.12.08) Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αλιεία"


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2008
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (πρώην)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 34 από 4